Bekendmakingen Ruimtelijke Plannen

 • Omgevingsvergunning Leeghwaterweg 12, Bergen op Zoom

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsgebouw op het perceel plaatselijk bekend Leeghwaterweg 12 in Bergen op Zoom.

 • Omgevingsvergunning Reconstructie Waterschans en het Oude Havenkanaal

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor de activiteit bouwen in combinatie met handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening ten behoeve van de reconstructie van de Waterschans en het Oude Havenkanaal.

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Van Dedemstraat 11, Bergen op Zoom

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, bouwen en wijzigen van een rijksmonument ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalig ABG-gebouw aan de Van Dedemstraat 11 in Bergen op Zoom tot 10 appartementen.

 • Rectificatie bekendmaking Omgevingsvergunning Drabbestraat 4

  In de Bergen op Zoomse Bode van 19 februari 2017 werd op de gemeentepagina melding gemaakt van de bekendmaking omgevingsvergunning Drabbestraat.

 • Omgevingsvergunning realisatie 13 appartementen aan Drabbestraat 4 te Bergen op Zoom

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor de activiteit bouwen in combinatie met handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor de realisatie van 13 appartementen aan Drabbestraat 4 in Bergen op Zoom.

 • Ontwerpbestemmingsplan “RvR Fort Pinsenweg”

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “RvR Fort Pinsenweg” gereed is.