Evaluatie naleving Drank- en Horecawet in 2016

Roks, M. (Marloes)

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben in 2016 in totaal 461 keer gecontroleerd op naleving van de Drank- en Horecawet. Sinds juli 2014 werken deze gemeenten samen in een zogenoemde boa-pool DHW. Belangrijk onderdeel van de naleving van de wet is het toezicht op het schenken en verkopen van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. In totaal zijn er over het jaar 2016 42 overtredingen geconstateerd. De meeste overtreders kwamen er vanaf met een schriftelijke waarschuwing. Er werd 1 bestuurlijke boete opgelegd, 1 vooraankondiging van tijdelijke sluiting en 3 maal een last onder dwangsom.

Voor de uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet hebben de samenwerkende gemeenten vanaf mei van het vorig jaar 25 uur per week beschikbaar. Het grootste deel daarvan wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor de controles. 2016 is het tweede jaar geweest dat de vier gemeenten gezamenlijk hierop hebben ingezet (weliswaar ging het in 2015 nog om een contract voor 20 uur per week). De controles zijn grotendeels uitgevoerd door middel van onopvallende waarnemingen. Dit betekent dat de toezichthouders zich onder het uitgaanspubliek begeven en in de buurt van de bar proberen te observeren hoe wordt opgegaan met het schenken van alcohol aan jeugdigen. In het sanctiebeleid van de vier gemeenten is vastgelegd dat direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd indien alcohol wordt geschonken aan jeugdigen. Om ondernemers de gelegenheid te geven te wennen aan de leeftijdgrens van 18 jaar regel is hier geruime tijd een waarschuwing aan vooraf gegaan. Vanaf april 2017 wordt gehandeld volgens het sanctiebeleid en zal direct een bestuurlijke boete volgen als wordt geconstateerd dat alcohol is geschonken aan een minderjarige.

De Brabantse Wal-gemeenten en Tholen vinden zowel preventie als repressie belangrijke onderdelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet. Zowel de jongeren als hun ouders worden nadrukkelijk gewezen op de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Overmatig alcoholgebruik kan problemen opleveren in de openbare orde en alcohol heeft een negatieve invloed op de lichamelijk en de geestelijke ontwikkeling van jongeren. Daarom worden in alle vier de gemeenten regelmatig preventieve acties gevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan ‘blaasacties’ onder het uitgaanspubliek, voorlichting aan groep 8 van basisscholen, het geven van pubercursussen voor ouders en de actie ‘Happy Drinks’ waarbij organisaties die zich bezighouden met verslavingszorg bij gala- en schoolfeesten informatie aan jongeren en hun ouders komen geven over het gebruik en misbruik van alcohol.

De politie werkt in het gebied van de Brabantse Wal en Tholen volop mee om het drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Jongeren worden bewust gemaakt van hun gedrag door hen ermee te confronteren. Ook ouders worden hierin betrokken (thuis indrinken). Veilig uitgaan begint immers thuis en de normen en waarden van ouders spelen hierin een zeer belangrijke rol. Bij overmatig drankgebruik wordt gekeken naar de exacte leeftijd en de identiteit van de jeugdige en wordt er een onderzoek ingesteld. Daarbij wordt onderzocht waar de drank vandaan is gehaald en waar jongeren hebben ‘ingedronken’. Bij strafbare feiten wordt tevens een doorverwijzing voor bureau HALT opgemaakt.