Bestemmingsplan, afwijken

Is uw (ver)bouwplan in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

In welke omstandigheden de omgevingsvergunning wordt verleend om in afwijking van het bestemmingplan te bouwen, is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van de aard van de afwijking en van het gemeentelijke beleid, alsmede het beleid van de provincie of Rijk.

Wat moet u weten?

Aan een initiatief dat in strijd is met het bestemmingsplan kan op diverse manieren medewerking worden verleend. Afhankelijk van de aard en omvang van het project bepaalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht welke afwijkingsprocedure gevoerd moet worden. Wilt u weten welke procedure voor u van toepassing is en/of uw initiatief kans van slagen heeft, neem dan contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met ons servicenummer 140164.

  1. U kunt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website controleren of uw initiatief in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Dit is op dit moment alleen mogelijk bij recente bestemmingsplannen. Oudere bestemmingsplannen zijn nog niet digitaal raadpleegbaar. Wij adviseren u op voorhand bij uw gemeente te informeren naar de mogelijkheden van het bestemmingsplan.
  2. Indien uw initiatief in strijd is met het bestemmingsplan kunt u controleren of het in overeenstemming is met de gemeentelijke beleidsregels. In overeenstemming met de beleidsregels betekent niet automatisch dat er medewerking aan uw initiatief wordt verleend. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn waardoor geen medewerking kan worden verleend aan uw verzoek.
  3. Uw vergunningsaanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor wel een DigiD inlogcode nodig.
  4. U krijgt na indiening van uw aanvraag altijd een bevestiging van ontvangst van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstantie zoals de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  5. Als uw aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan, dan zal het bevoegd gezag uw aanvraag automatisch koppelen aan een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan.

Wij adviseren u bij twijfel over het wel of niet noodzakelijk zijn van een vergunning dan wel over de uitleg van het geldende bestemmingsplan contact op te nemen met uw gemeente.

 

Kosten

De kosten voor een vergunning (leges) kunnen per onderdeel verschillen. In de legesverordening kunt u deze kosten zelf aflezen.

Termijn

De gemeente beslist bij een reguliere procedure binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met maximaal 6 weken. Bij een uitgebreide procedure beslist de gemeente binnen 26 weken op uw aanvraag. Ook deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd. Indien de aanvraag onvolledig is en er aanvullende gegevens nodig zijn, krijgt u 4 weken de tijd om deze aan te leveren. Gedurende deze periode staat de procedure stil. Dit bekent een verlenging van de totale termijn met nog eens 4 weken.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.