Vergunningen

Etiënne Homs

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige instantie die deze vergunningen verleent. Wel is het zo dat u deze vergunningen altijd bij of via de gemeente kunt aanvragen.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. Indien u graag schriftelijk de aanvraag wilt indienen, kunt u na het uitvoeren van de vergunningencheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

Soorten watervergunningen

Aansluiten op de riolering

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heeft u daarvoor de instemming of een rioolvergunning nodig van de gemeente. In Nederland heeft elk perceel met bebouwing dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten. Deze verplichting is om te zorgen dat het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd wordt voordat het in het oppervlaktewater of de grond terecht komt. Indien een perceel verder dan 40 meter van de riolering ligt geldt een andere wettelijke verplichting (namelijk een zogenaamde individuele behandeling van het afvalwater) om te voorkomen dat water ongezuiverd wordt geloosd.

Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de riolering dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Dit formulier is hier beschikbaar bij de balie van het gemeentehuis.

Lozen op de riolering

Bepaalde bedrijven die hun afvalwater via de riolering willen lozen, moeten hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente. 
Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel de toestemming tot aansluiting of een rioolvergunning hebben. Voor meer informatie: www.omgevingsloket.nl.

Grondwater onttrekken

Als u grondwater wilt onttrekken heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van grondwater vindt u op: www.brabantsedelta.nl/watervergunning 
Wanneer, bijvoorbeeld ten behoeve van bemaling/sanering ook op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, is ook toestemming hiervoor van de gemeente nodig.

Water onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer u water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heeft u mogelijk een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer u water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van oppervlaktewater vindt u op: www.brabantsedelta.nl/watervergunning

Lozingen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem afkomstig vanuit een inrichting, is het Wm (Wet milieubeheer)-bevoegd gezag tevens bevoegd voor deze bodemlozing. Buiten (de volgens wet gedefinieerde) inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is.

Lozen van (afval)water op oppervlaktewater

Als u water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heeft u mogelijk een watervergunning nodig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater, is geen vergunning nodig. Hiervoor is een melding voldoende van de voorgenomen activiteit voldoende. 
Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vindt u op: www.brabantsedelta.nl/watervergunning.

Koude-warmte opslag (KWO)

Koude- en warmteopslag (KWO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost. 
De provincie heeft de taak de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te bewaken. Voor de toepassing van KWO is het daarom nodig vergunning aan te vragen. In de vergunning komen vervolgens de milieutechnische maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van het grondwater te behouden. Indien de kwaliteit niet is te garanderen, dan verleent de provincie geen vergunning. 
Meer informatie over KWO vindt u op: www.kwobrabant.nl en www.allesoverwko.nl
Voor zogenaamde gesloten systemen is de gemeente bevoegd gezag. Daar kunt u dus terecht voor vragen over KWO. Het Besluit Bodemenergie is nog in de maak, hierin zullen de regels t.a.v. bodemenergiesystemen gaan veranderen.

Andere activiteiten op/bij het water of waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger; 
  • Slaan van een damwand;
  • Leggen van een dam (met duiker);
  • Aanleg van drainage;
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiele benaming: oppervlaktewaterlichaam);
  • Grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam.