Kaartvervaardiging

Direct regelen

De Gemeente Bergen op Zoom verzorgt in eigen beheer de bijhouding Basisregistratie-grootschalige-topografie (BGT) – Bergen op Zoom (GBK-BOZ). Daarnaast verzorgen wij dit ook voor samenwerkende gemeenten zoals de gemeente Steenbergen. Personen die toegang hebben tot deze topografische kaartgegevens kunnen afwijkingen melden. 

Terrestrisch (Landmeten):

Vergunningplichtige bouwwerken worden altijd terrestrisch ingemeten.

Overige topografische objecten die eveneens terrestrisch worden ingewonnen zijn objecten die:

• tot de inhoud van de GBKN-B behoren 
• liggen binnen een strook van 35 meter aan weerszijden van de openbare weg (het primaire gebied)    
• behoren tot de categorie harde topografie (verharde wegen, civieltechnische kunstwerken als bruggen en viaducten) 

Fotogrammetrisch (meten op basis van beeldmateriaal):

De zachte topografie (paden, waterwegen, terreinafscheidingen, onder en bovenkanten van dijken en taluds) wordt fotogrammetrisch ingewonnen, tenzij dit gecombineerd kan plaatsvinden met het inwinnen van de harde (overige) topografie. Indien u dit wenst kunt u dit aangegeven bij uw melding.

Het secundaire gebied is het gebied wat overblijft en wordt fotogrammetrisch van stereo luchtfoto’s ingewonnen.

Wat moet u weten?

Een afwijking kan alleen worden gemeld wanneer de situatie meetrijp is; dat wil zeggen bij oplevering maar voor in gebruik name. Op deze manier kan de meting ongehinderd plaatsvinden. Toekomstige wijzigingen (plantopografie) kunt u niet op deze manier aan ons doorgeven. Deze worden o.a. via vergunning procedures doorgegeven.

U kunt een afwijking alleen digitaal melden via bovenstaande link.

Digitaal melden betekent minder handelingen, kortere wachttijden, een minimaal risico op fouten en u bent niet afhankelijke van openingstijden. U ontvangt automatisch een bevestiging van uw melding.

Meer informatie