Bekendmakingen Ruimtelijke Plannen

  • Herbegrenzing veehouderijen Heerlesebaan 20

    Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maken bekend dat zij voornemens zijn een verzoek bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) tot het wijzigen van de begrenzing “beperkingen veehouderij” voor het perceel Heerlesebaan 25 te Bergen op Zoom in te dienen.

  • Bestemmingsplan "Verleggen Stikstof- en zuurstof"

    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 07 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Verleggen stikstof- en zuurstofleiding’, met plannummer NL.IMRO.0748.BP0241-0301 gewijzigd heeft vastgesteld.

  • Ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Parkeren en Standplaatsen"

    Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeren en Standplaatsen” gereed is.