Bekendmakingen Ruimtelijke Plannen

  • Coördinatiebesluit realisatie containerterminal aan de buitenhaven te Bergen op Zoom

    De gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom op 11 april 2019 heeft besloten, op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, de coördinatieregeling toe te passen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe containerterminal aan de buitenhaven nabij het Zuidersluispad te Bergen op Zoom. Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:

  • Vooraankondiging bestemmingsplan 'Klein Molenbeek 4 en 9', Bergen op Zoom

    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het volgende bestemmingsplan wordt opgesteld: ‘Klein Molenbeek 4 en 9’.