Sociaal innovatiefonds

Direct regelen

Vanaf 2015 is er veel veranderd op het gebied van jeugd, zorg en werk door de komst van de Participatiewet, Wmo 2015 en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente. Dit vraag anders denken en doen van de gemeente, maatschappelijke organisaties, inwoners en de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners en het (verder) versterken van hun zelforganiserend vermogen en het blijven meedoen in de samenleving.

In de kadernota Sociaal Domein is opgenomen dat iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Er moet worden gezocht naar nieuwe manieren om mensen zelf beter in staat te stellen oplossingen te bedenken om te blijven meedoen (participeren) in de samenleving (transformatie). Om nieuwe initiatieven op dit gebied vanuit de samenleving mogelijk te maken, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een Sociaal Innovatiefonds ingesteld.

Doelstelling

Met het Sociaal Innovatiefonds wil de gemeente de maatschappelijke partners en inwoners prikkelen tot vernieuwende, verrassende, inspirerende initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociale domein. Deze initiatieven dienen financieel rendement of andere middelen op te leveren aan de professionele kant.

De initiatieven moeten er toe bijdragen dat inwoners (zich) meer inzetten om bij te dragen aan participatie in de samenleving van mensen die ondersteuning nodig hebben. En om de verbinding tussen informele en professionele zorg te optimaliseren, zodat duurdere zorg wordt voorkomen.

Uitgangspunten:

1. Initiatief vanuit de samenleving;
2. Gericht op de 3D’s: jeugdzorg en passend onderwijs, wmo, participatiewet en meedoen;
3. Samenleving participeert naar vermogen;
4. Het initiatief heeft een maatschappelijk effect, en
5. Verandert de rol en taak van de gemeente tot nu toe.

Algemene criteria:

1. De voorgestelde activiteit/initiatief voldoet aan de doelstellingen van het sociaal innovatiefonds;
2. De aanvraag dient SMART en met een helder doel te worden geformuleerd;
3. De voorgestelde activiteit/initiatief is nieuw of vernieuwend en mag geen uitbreiding zijn van al- of niet gesubsidieerde bestaande- of reguliere activiteiten;
4. De voorgestelde activiteit/initiatief wordt eenmalig gesubsidieerd;
5. De aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor de start van de activiteit/initiatief te zijn ingediend aan het college van B&W.

Toelichting online aanvragen:

Uw aanvraag dient u digitaal in met dit formulier.

Kies hierin voor het product Welzijn/zorg Maatschappelijke Dienstverlening (eenmalig). Vul alle gegevens in en vergeet niet de begroting en het plan van aanpak/activiteitenplan toe te voegen aan uw aanvraag.