Peuterspeelzaalbeleid

Administrator

De definitie die landelijk gehanteerd wordt voor het peuterspeelzaalbeleid luidt als volgt:

Het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van 2 (of 2,5) tot 4 jaar gedurende een dagdeel van maximaal drie en een half uur, tijdens (meestal) twee dagdelen per week gedurende ongeveer 40 weken per jaar met als doel om hun ontwikkeling te bevorderen en samen te spelen.

Het peuterspeelzaalwerk vormt een van de schakels in de sluitende aanpak voor jeugdigen. Door de invoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de vroegsignalering heeft het peuterspeelzaalwerk een nadrukkelijke rol gekregen bij het voorkomen en bestrijden van achterstanden bij peuters.

Het peuterspeelzaalwerk balanceert op de rand van meerdere beleidsterreinen. Het heeft relaties met onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, welzijn, inburgering en opvoedingsondersteuning. Het peuterspeelzaalwerk kent drie verschillende ambitieniveaus:

 • Spelen en ontmoeten;
 • Spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren;
 • Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

Het peuterspeelzaalwerk levert vooral een bijdrage aan de preventieve doelstellingen van het jeugdbeleid (gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen en het adequaat signaleren van ontwikkelingskansen bij jeugdigen) en in mindere mate op de curatieve doelstellingen (het vroegtijdig aanpakken van problemen om verergering en uitval tegen te gaan). Bezien vanuit het lokaal sociaal beleid richt het peuterspeelzaalwerk zich vooral op maatschappelijke participatie. Bij dit onderdeel van het jeugdbeleid zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • alle kinderen / jongeren kunnen (al spelend) leren en deelnemen aan onderwijsgerelateerde zaken zodat ze op den duur zullen beschikken over voldoende maatschappelijke kwalificatie;
 • alle kinderen / jongeren raken betrokken bij het maatschappelijk leven;
 • er is tijd en ruimte om te spelen en/of te sporten.

Visie peuterspeelzaalwerk in Bergen op Zoom

Eén van de schakels in de sluitende aanpak voor jeugdigen binnen de gemeente Bergen op Zoom is het peuterspeelzaalwerk. Door de invoering van de voor- en vroegschoolse educatie en de vroegsignalering heeft het peuterspeelzaalwerk een nadrukkelijke rol gekregen bij het voorkomen en bestrijden van (taal-, motorische en cognitieve) achterstanden bij peuters. De laagdrempeligheid en het algemene karakter van de voorziening wordt gezien als belangrijk uitgangspunt.

Het peuterspeelzaalwerk heeft tot doel: 'het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden'. Daarbij zijn de volgende kerntaken te onderscheiden:

 • Ontwikkelingsstimulering 
  Elke peuterspeelzaal heeft tot taak om de algehele brede ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. Dit heeft betrekking op de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve- en de taalontwikkeling.
 • Volgen en signaleren
  Elke peuterspeelzaal heeft de taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En, indien daarvoor aanleiding is, zorg te dragen voor een gerichte signalering.
 • Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn
  Een kerntaak is ook het vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Concreet betekent dit overdracht van gegevens over de ontwikkeling van een kind richting onderwijs en indien gewenst naar andere bij het kind betrokken organisaties (met toestemming van de ouders), doorverwijzing als een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal geboden kan worden (ontwikkelen van zorgroutes / afstemming van zorg kan dan wenselijk zijn) en, samenwerking en afstemming van aanpak en werkwijze met partners als onderwijs, consultatiebureau's en andere organisaties.

Taken en doelstelling peuterspeelzaalwerk in Bergen op Zoom

De gemeente heeft besloten over te gaan op de inkoop van peuterspeelzaalwerk. Volgens de methode van beleidsgestuurde contractfinanciering zal het peuterspeelzaalwerk na 2007 ingekocht gaan worden.

Bij het gemeentelijke beleid ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk worden de volgende inhoudelijke uitgangspunten gehanteerd:

 • Peuterspeelzaalwerk is een algemene en laagdrempelige voorziening, d.w.z. toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (betreft m.n. aanwezigheid in de wijk en financiële toegankelijkheid).
 • Het peuterspeelzaalwerk heeft een directe aansluiting op het basisonderwijs (VVE, overdracht dossiers).
 • Het peuterspeelzaalwerk wordt zoveel mogelijk (fysiek) gekoppeld aan basisscholen.
 • Het aanbod van peuterspeelzalen is divers en afgestemd op de vraag van de ouders.

Extern verbonden partijen bij peuterspeelzaalwerk

Bergen op Zoom kent twee aanbieders voor het peuterspeelzaalwerk:

 • Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Burg. Stulemeijerlaan 1, Postbus 18080, 4601 ZB, Bergen op Zoom.
 • Zo-Unltd Peuterspeelzaal "Koekeloere doe je Zo" (bij basisschool de Aanloop) Frederik Maystraat 33, 4614 EG Bergen op Zoom.

Register peuterspeelzalen

Op dit moment wordt hard gewerkt om alle peuterspeelzalen op te nemen in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (het LRKP). Tot die tijd is het gemeentelijke register peuterspeelzalen nog in te zien. Vanaf 1 januari 2013 zullen alle Peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk zijn opgenomen. Het landelijke register is te vinden via deze link www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Handhaving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom kan handhavend optreden tegen overtredingen door instellingen voor peuterspeelzaalwerk. In Het afwegingsmodel handhaving is vastgelegd op welke wijze tegen welke overtreding wordt opgetreden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Deze kunt u bereiken via het telefoonnummer 0164-277131 of via het e-mailadres secretariaatMD@bergenopzoom.nl