Leerplicht

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Wat moet u weten?

Op de website van het Regionale Bureau Leerplicht West-Brabant vindt u alle relevante informatie rondom leerplicht. Ook vindt u hier de aanvraagformulieren voor vijstelling van leerplicht.

Wanneer u de leerplichtambtenaar wilt spreken dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen op Zoom op telefoonnummer 14 0164.

Bezwaar & beroep

U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.