Raad van State doet uitspraak over openbaarmaking rapport

Bob van den Berg

Vandaag, woensdag 8 mei 2019, deed de afdeling Rechtspraak van de Raad van State uitspraak in de hoger beroepszaak tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in het geding van de heer Passier tegen de gemeente Bergen op Zoom.

De RvS verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de rechtbank van 28 mei 2018 en daarmee ook de beslissing van het college van Bergen op Zoom van 23 januari 2017 om de geheimhouding van een rapport niet op te heffen. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt kennis van deze uitspraak. Na bestudering van de uitspraak neemt het college een nieuwe beslissing op het bezwaar van de heer Passier tegen de geheimhouding en de openbaarmaking van het rapport. In dat besluit moet de uitspraak van de RvS verwerkt zijn. 
 
Het college is verheugd met de duidelijke constatering van de RvS dat het college terecht de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen heeft geëerbiedigd, maar dat zaken in het rapport die geen verband houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokken en/of informatie die al openbaar is, niet langer geheimgehouden hoeven worden in het rapport. Als voorbeelden benoemt de RvS:
- openbare informatie van het Kadaster;
- voor een ieder toegankelijke informatie dat de ruimte voor ruimte kavels aan de Fort de Roverweg onderwerp van onderzoek zijn geweest;
- de financiële afwikkeling van de ruimte voor ruimte regeling; 
- het beroepsmatig functioneren van de oud-wethouder;
- besluitvorming van het college en de raad. 
 
Concreet betekent deze uitspraak dat de inhoud het rapport zorgvuldig wordt bekeken en dat er onderscheid gemaakt wordt tussen gegevens die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen raken en andere informatie. Voordat het college besluit om die ‘andere informatie’ openbaar te maken, krijgen betrokkenen de gelegenheid om hier een zienswijze op in te dienen. Daarna neemt het college een nieuwe beslissing op het bezwaar. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de RvS. Vanwege de zorgvuldigheid en de zienswijzeprocedure verwacht het college de nieuwe beslissing op bezwaar niet voor het zomerreces. 
 

De uitspraak kunt u teruglezen op de website van de Raad van State.