Gemeente Bergen op Zoom zoekt leden voor de adviesraad Sociaal Domein

Bob van den Berg

Voor de nog op te stellen adviesraad Sociaal Domein zoekt gemeente Bergen op Zoom leden.
Heeft u kennis van en affiniteit met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet? En voelt u zich betrokken bij de gemeente? Dan zoeken wij u!

De gemeente Bergen op Zoom is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo (zorg en welzijn van inwoners zoals o.a. het bevorderen leefbaarheid / sociale samenhang, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, maatschappelijke opvang aanbieden, beschermd wonen, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning etc.), de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente wil graag advies van ervaringsdeskundigen of belangstellenden op dit gebied. Het doel van de adviesraad is het overbrengen van specifieke behoefte van inwoners van de gemeente Bergen op Zoom op het gebied van het sociaal domein. Dat doet de adviesraad door signalen uit de samenleving te halen, input te leveren voor (door)ontwikkeling van het beleid binnen het sociaal domein, de gemeente te adviseren en het doen van voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid van de Wmo en de Jeugdwet. Voor de Participatiewet heeft de adviesraad vooral een signalerende rol en werkt ze samen met de cliëntenraad ISD Brabantse Wal. Verordeningen en beleidsplannen die voortvloeien uit de Participatiewet voorziet de cliëntenraad  van advies aan het college.


Profielschets leden adviesraad Sociaal Domein 
Wij vinden het belangrijk dat de adviesraad uit een groep mensen bestaat die de Bergse samenleving breed vertegenwoordigt. De adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 8 tot 10 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, en vergadert tenminste 6x per jaar. De adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente Bergen op Zoom en vertegenwoordigen de Bergse samenleving. 

U bent:

  • maatschappelijk betrokken en hebt kennis van en affiniteit met één of meer van de doelgroepen van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet; 
  • bereid en in staat over het eigen belang en de belangen van de eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van het Sociaal Domein;
  • niet in dienst van de gemeente Bergen op Zoom, vervult geen politieke functie, bent geen werknemer / bestuurder van een zorgaanbieder of instelling die verband houdt met de uitvoering van de eerder genoemde 3 wetten. 
  • een enthousiasmerende bruggenbouwer; 
  • evenwichtig, doortastend en flexibel ingesteld;
  • in staat om een goede sfeer te bewaren;
  • bereid tijd te investeren (circa 4 uur per week).

 

Geïnteresseerd?
Meld u dan aan als kandidaat lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Dat kunt u doen door vóór 11 augustus een brief met motivatie te sturen aan: gemeente Bergen op Zoom, Team Maatschappij, t.a.v. dhr. J.J., van Schaik, Postbus 35. 4600 AA Bergen op Zoom of per e-mail: j.j.vanschaik@bergenopzoom.nl  Kort na de aanmeldingstermijn ontvangen alle belangstellenden een uitnodiging voor een selectiegesprek. De nadere invulling van de rollen gebeurt in onderling overleg. Alle leden van de adviesraad Sociaal Domein worden uiteindelijk benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.