Informatie gewijzigde Verordening en Uitvoeringsbesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018

Splinter, F. (Fabiola)

De gemeente Bergen op Zoom heeft de Verordening en het daaraan verbonden Uitvoeringsbesluit m.b.t. de voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning aangepast. Door deze aanpassingen is het nu aan de gemeenteraad en niet langer aan het college om vast te stellen hoe de hoogte van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) en de eigen bijdrage wordt bepaald.

Dit is gedaan naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Daarnaast is in de nieuwe Verordening vastgelegd dat Wmo-voorzieningen ingekocht moeten worden tegen een reële kostprijs en hoe deze reële kostprijs wordt berekend. Hiermee wordt voldaan aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) m.b.t. reële kostprijs thuisondersteuning. Omdat deze aanpassingen aan de Verordening doorwerken in het Uitvoeringsbesluit, is ook dit laatste document aangepast. De aanpassingen worden hieronder verder toegelicht.

Aanleiding aanpassingen

De CRvB heeft geoordeeld dat de gemeenteraad middels een verordening moet bepalen of er een bijdrage is verschuldigd voor het gebruik van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen en wat de hoogte is van deze eigen bijdrage. Voorheen werd dit in Bergen op Zoom nog gedaan door het college, maar delegatie van deze bevoegdheid aan het college wordt door de CRvB als niet toelaatbaar bestempeld. De CRvB heeft daarnaast besloten dat het college niet bevoegd is om nadere regels te stellen over de hoogte van het persoonsgebonden budget (hierna: PGB) en het vaststellen van het PGB; ook dit moet door de gemeenteraad in een verordening worden vastgelegd.

De AMvB over een reële kostprijs voor thuisondersteuning regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld en geeft het college de opdracht Wmo-voorzieningen in te kopen tegen een reële prijs. De AMvB is op 1 juni 2017 in werking getreden en vervangt de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning die de Brabantse Wal gemeenten destijds ondertekend hebben.

Welke aanpassingen zijn er gedaan

Het artikel over de bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening (eigen bijdrage) is volledig gewijzigd als gevolg van de uitspraak van de CRvB. In artikel 13 van de nieuwe verordening wordt nu vastgelegd hoe de eigen bijdrage wordt berekend en waar de gemeente Bergen op Zoom afwijkt van het Landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Het artikel over het PGB is ook volledig gewijzigd als gevolg van de uitspraak van de CRvB. In de nieuwe verordening wordt in artikel 12 voor iedere vorm van ondersteuning die vanuit de Wmo wordt geboden, aangegeven hoe de hoogte van het PGB berekend wordt, wat voor meer transparantie zorgt. Daarnaast zijn er in artikel 12 criteria opgenomen om te beoordelen of een cliënt bekwaam geacht wordt om een PGB te beheren. Deze criteria zijn een aanscherping ten aanzien van de voorgaande verordening  en gelden ook voor een eventuele vertegenwoordiger of belangenbehartiger. In dit artikel wordt tevens beschreven welke eisen er worden gesteld aan de (kwaliteit van de) besteding van een PGB. Door middel van het aanscherpen van de regels rondom het PGB beoogt de gemeente cliënten die in een kwetsbare positie verkeren beter te kunnen beschermen doordat het moeilijker wordt gemaakt om misbruik te maken van een PGB.

Het artikel dat betrekking heeft op de verhouding prijs-kwaliteit voor de levering van diensten door derden is ook volledig gewijzigd. In artikel 18 van de nieuwe verordening is nu vastgelegd dat het college Wmo-voorzieningen in moet kopen tegen een reële kostprijs. De elementen die mee moeten worden genomen bij het berekenen van de kostprijs (zoals de kosten van een beroepskracht, overheadkosten, reis-en opleidingskosten et cetera) zijn ook in dit artikel opgenomen.

In het Uitvoeringsbesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 zijn vervolgens die zaken vastgelegd waarvan het college bevoegd is om nadere regels te bepalen. Het gaat hier dus om de verdere uitwerking/uitvoering van wat er in de verordening staat. In het nieuwe uitvoeringsbesluit staat o.a. beschreven wat er in het budgetplan moet staan van een cliënt die een PGB aanvraagt, hoe de uitbetaling, verantwoording en controle van de PGB’s geregeld moeten worden. Daarnaast wordt er in het uitvoeringsbesluit beschreven hoe het college inwoners betrekt bij het beleid van maatschappelijke ondersteuning.

Wanneer gaan deze wijzigingen in?

De nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 en het nieuwe uitvoeringsbesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 gaan in per 01-01-2018.

Wat betekent dit voor nieuwe en bestaande cliënten?

Met het vaststellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het maximaliseren van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening Begeleiding op € 17,50. Voor sommige cliënten met een indicatie voor Begeleiding betekent dit dat hun eigen bijdrage in 2018 wordt verlaagd. Hierover krijgen zij bericht van het CAK.