Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) - 27 november 2019

Splinter, F. (Fabiola)

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd. Het college van burgemeester en wethouders is om die reden voornemens onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP.

Naam  (geboortedatum): 

  • J. Le Grand (06-02-1996)

Belanghebbenden kunnen binnen drie weken na deze publicatie schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken op bovengenoemde voornemens tot ambtshalve uitschrijving. Als wij na drie weken geen zienswijze(n) hebben ontvangen, besluiten wij bovenstaande personen vanaf de datum van de publicatie van het voornemen ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit houdt in dat deze personen vanaf die datum niet langer staan ingeschreven in Nederland.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Als je op de hoogte bent van het huidige adres van één van bovengenoemde personen, verzoeken wij je om de medewerkers van team Publieksdiensten hiervan op de hoogte te stellen.

Voor het kenbaar maken van een zienswijze of voor nadere informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 14 0164 of via e-mail: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.
 

Datum publicatie: 27-11-2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Besluiten ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderstaande personen, overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit betekent dat onderstaande personen, met ingang van de datum van de publicatie van het voornemen, niet meer staan ingeschreven in Nederland.

Naam (geboortedatum): 

  • H. Awleed Faarah (16-11-1989)
  • H. El Moukhtari (11-10-1995)
  • J. Nowik-Nowicki (01-05-1997)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 14 0164 of via e-mail: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.
 

Datum publicatie: 27-11-2019