Eigen bijdrage (Wmo)

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Wanneer iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo, moet er een eigen bijdrage worden betaald. Alleen voor rolstoelen is geen eigen bijdrage van toepassing. Hoeveel eigen bijdrage iemand moet betalen, is afhankelijk van de voorziening, eigen inkomen en het vermogen. Iemand betaalt echter nooit meer dan de kostprijs van de voorziening. De instantie die de eigen bijdrage vaststelt, is het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Is iemand het niet eens met het door het CAK vastgestelde bedrag, dan kan er een bezwaarschrift worden indienen. Meer informatie over de eigen bijdrage en een rekenhulp voor het berekenen van de eigen bijdrage is te vinden op www.hetcak.nl of via telefoonnummer 0800-1925.

Huishoudelijke ondersteuning

De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor ondersteuning bij het huishouden. Een schoon en leefbaar huis staat hierbij centraal. Telde tot en met 2014 het aantal uren huishoudelijk hulp dat men kreeg, vanaf 2015 telt het resultaat. De gemeente heeft hiervoor met de zorgaanbieders nieuwe contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd welke resultaten behaald moeten worden: 

  • Men kan wonen in een schoon huis, 
  • Men kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding.

Omdat huishoudelijke ondersteuning een maatwerkvoorziening is betaald de cliënt hiervoor een eigen bijdrage. De zorgaanbieder geeft aan het CAK de kostprijs van de huishoudelijke ondersteuning door en het CAK stelt vervolgens de eigen bijdrage vast. Er is afgesproken met de zorgaanbieders dat wanneer een cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door een (korte) opname in het ziekenhuis, tijdelijk geen huishoudelijke ondersteuning ontvangt, de eigen bijdrage op “on hold” kan worden gezet. Dit geldt voor een periode vanaf 6 weken tot maximaal een periode van 6 maanden. Over deze periode wordt dan de eigen bijdrage stopgezet. Duurt de periode waarin de huishoudelijke ondersteuning langer wordt onderbroken dan 6 maanden, dan vindt er bij het hervatten van de huishoudelijke ondersteuning een nieuw onderzoek plaats. 

Cliënten kunnen voor het “on hold” zetten van de indicatie huishoudelijke ondersteuning (tijdig) contact opnemen met het team Wmo van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur via telefoonnummer 0164 – 277760.