Algemeen

Splinter, F. (Fabiola)

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom de visie en meerjarenplan ‘Ontmoeten in de wijk’ vastgesteld. Verschillende partijen van de expertgroep ‘Ontmoeten in de wijk’ hebben deze visie opgesteld. Ook hebben inwoners inbreng kunnen geven tijdens bijeenkomsten op 28 maart en 6 april 2017. 

De expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Verenigde Wijkcentra, WijZijn Bergen op Zoom, wijkcentrum Bergse Plaat, SKW Lepelstraat, Facilitair Bedrijf, Fort Smakelijk, het Cultuurbedrijf, Bibliotheek Het Markiezaat, Leger des Heils Zuidwest Nederland (Bij Bosshardt, Zonneplein) en initiatiefgroep De Ontmoeting. De partijen uit de expertgroep Ontmoeten in de wijk, houden zich vrijwillig of beroepshalve bezig met het organiseren en faciliteren van activiteiten op diverse locaties in Bergen op Zoom, Halsteren of Lepelstraat.

De expertgroep staat open voor nieuwe partijen die de visie onderschrijven en hieraan kunnen bijdragen. Zo sluit sinds kort Stadlander aan bij de bijeenkomsten van de expertgroep. Om de samenwerking met de gemeente te bezegelen is op 19 maart 2018 een convenant ondertekend. Hierbij spraken de partijen de intentie uit dat ze samen willen werken bij het bieden van o.a. ontmoetingsmogelijkheden, het organiseren van spreekuren, het aanbieden van activiteiten en cursussen, het verhuren van ruimten aan verenigingen enzovoorts. Ook willen ze samenwerken met andere partijen zoals andere (zorg)aanbieders, de ISD Brabantse Wal enzovoorts.

De expertgroep heeft in september 2018 de eerste monitor vastgesteld en aan de gemeente toegezonden. 

Op 22 november 2018 heeft de expertgroep de monitor gepresenteerd aan een aantal gebruikers vanuit de Wittenhorst en de aanwezige raadsleden en burgerleden van diverse fracties. Tevens hebben verschillende organisaties en gebruikers iets verteld over hun ervaringen met ‘Ontmoeten in de wijk’ afgelopen jaar. In het verslag van deze avond kunt u hier meer over teruglezen.