Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u in principe een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In een aantal situaties is deze vergunning niet vereist.

Wat moet u weten?

Vergunningvrij bouwen

U heeft geen omgevingsvergunning nodig wanneer uw bouwvoornemen geen wezenlijke veranderingen in het aanzicht van de woning tot gevolg heeft. Overigens is het wel makkelijker gebouwen aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger 10 jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Denk daarbij aan de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Toets uw bouwwens aan de criteria volgens de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent!

Bouwen met een omgevingsvergunning

Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig dan kunt u deze bij hetzelfde omgevingsloket direct digitaal aanvragen.

 • Bij een vergunningsplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan
 • Het bestemmingsplan.
 • De gemeentelijke bouwverordening.
 • Het Bouwbesluit.
 • De redelijke eisen van welstand (bijvoorbeeld volgens de Welstandsnota).

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouwing rekening met zaken als kabels en leidingen (telecommunicatie, gas, riool, elektriciteit e.d.). Dit moet u apart aanvragen bij de betreffende leveranciers of instellingen.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

De kosten van een vooroverleg en een omgevingsvergunning kunt u zelf aflezen in de tarieventabel van de legesverordening 2018.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. 

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen.

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Meenemen

 • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U dient wel te beschikken over een DigiD inlogcode (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Als u eerst een advies wenst over bouwen (toets bestemmingsplan en welstand) omtrent het definitief aanvragen van een omgevingsvergunning, kies dan voor

digitale aanvraag vooroverleg (particulieren)

of

digitale aanvraag vooroverleg (bedrijven)

Bezwaar & beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.