Raadsprogramma 2014 - 2018

Administrator

Op 19 maart 2014 is er een nieuwe gemeenteraad gekozen voor de komende 4 jaar. Inmiddels is er ook een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. Basis daarvoor is het door vier partijen gemaakte coalitieakkoord. Het coalitieakkoord betreft een akkoord op hoofdlijnen en beschrijft de doelen van de coalitie voor de komende 4 jaar. Het coalitieakkoord biedt ruimte aan alle politieke fracties in de gemeenteraad om verdieping en nadere invulling te geven.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014 en daarna hebben de fracties uit de gemeenteraad aangegeven op zich positief te staan tegenover het maken van een raadsbreed gedragen raadsprogramma. Bij het opstellen van het raadsprogramma  is het nadrukkelijk de bedoeling ook input uit de samenleving te betrekken. Daarom het verzoek om uw eventuele inbreng ten behoeve van het op te stellen raadsprogramma op papier te zetten.

Wat is een raadsprogramma?

Het raadsprogramma is een document met onderwerpen en uitdagingen, gedragen door de gehele raad, dat wordt opgesteld door alle fracties uit de gemeenteraad nadat het coalitieakkoord is gesloten en het college is geïnstalleerd en dat aan het college wordt aangeboden ter verdere concretisering in collegeprogramma en meerjarenplanning.

Doel en functie van raadsprogramma

Het raadsprogramma is een collectief document van de gemeenteraad. Doel van het raadsprogramma is onderwerpen en uitdagingen raadsbreed te duiden en te kaderen voor de bestuursperiode maart 2014 – maart 2018. 

Een breed gedragen raadsprogramma draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode en tevens aan een betere wisselwerking tussen raad, burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Dit door aan de voorkant met elkaar de koers op hoofdlijnen vast te leggen en bij de verder uitwerking van een aantal thema’s/opgaven de kennis uit de samenleving beter te benutten. 

Een raadsprogramma is géén dictaat, maar het kompas voor de raad. Tussentijds kunnen bijstellingen plaatsvinden en nodig zijn op basis van de (veranderende) actualiteit.