Sportverenigingen, basissubsidie

Direct regelen

Deze subsidie is een jaarlijkse bijdrage voor sportverenigingen als waardering voor hun activiteiten en prestaties. 

Aanvragen voor deze subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening en de Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom.

Wat moet ik weten?

De criteria waaraan u moet voldoen: 

 • Uw sportvereniging:
  • bestaat langer dan 1 jaar of is ontstaan uit het samengaan van verenigingen;
  • is aangesloten bij een landelijke, bij het NOC*NSF erkende sportbond;
  • is gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom;
  • is gericht op sportbeoefening voor amateurs;
  • heeft geen commerciĆ«le doelstelling.
 • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgestelde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
 • Uw organisatie levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling op dit gebied, te weten:
  • het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk;
  • het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente;
  • komen tot sterke sportverenigingen;
  • verbinding realiseren tussen breedtesport en topsport.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
 • Vergoeding is maximaal € 2,50 per lid.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen: 

 • Meldplicht voor wijzigingen, beĆ«indiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.

Meesturen

 • Een scan van een bankafschrift. Bij een verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dat bankrekeningnummer.

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.