Sportproject, stimuleringssubsidie

Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezighoudt met diverse sportactiviteiten?  Jaarlijks stelt de gemeente een budget beschikbaar voor activiteiten van sportinstellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Aanvragen voor deze subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Volg hiervoor de invulinstructie.

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening en de Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Waar moet u zoal aan voldoen?

 • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgestelde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.

 • Uw sportproject levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op dit gebied, te weten:
  • het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk;
  • het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente;
  • komen tot sterke sportverenigingen;
  • verbinding realiseren tussen breedtesport en topsport.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
 • Streeft uw organisatie winst na, dan moet u minimaal 50% van de projectkosten zelf financieren.
 • Een project wordt maximaal 3 jaar ondersteund.
 • Het project moet in overwegende mate toegankelijk zijn voor de inwoners van de gemeente.
 • Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeente Bergen op Zoom.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen: 

 • De plicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hiervoor verantwoording af te leggen.
 • Meldplicht voor wijzigingen, beĆ«indiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.

Meesturen

 • Een scan van een bankafschrift. Bij verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dit bankrekeningnummer. 
 • De projectbegroting (zie format)

Let op: incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Wat moet u weten?

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. 

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.