Subsidie aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening

Direct regelen

De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

 • Aanvragen voor de jaarlijkse subsidie kunnen worden ingediend van 1 september tot 1 oktober.
 • Aanvragen voor de eenmalige subsidie kunnen worden ingediend twee maanden voor startdatum van de activiteit.

Buiten de vastgestelde periode worden geen aanvragen in behandeling genomen en kunt u geen aanvraag indienen.

Biedt uw instelling of organisatie maatschappelijke zorg? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen en andere initiatieven als: 

 • Uw organisatie staat ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit de daarin vastgelegde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
 • Uw organisatie of activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van zorg en welzijn.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
 • Uw organisatie zorgt met andere instanties voor een keten in de maatschappelijke zorg waardoor voordeel ontstaat;
 • Het te bereiken resultaat is concreet vastgelegd;
 • Het gaat duidelijk om een innovatieve aanpak of oplossing.
 • De activiteiten plaatsvinden in de gemeente of ten behoeve van inwoners van de gemeente.
 • Uw organisatie, naast de eigen financiele middelen, onvoldoende financiële middelen heeft om de activiteiten te bekostigen.
 • De gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen:

 • De plicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen;
 • Meldplicht voor wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm.

Meenemen

Activiteitenplan en begroting met opgave van de eigen financiële bijdrage of contributie van deelnemers aan activiteiten.

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.