Zwembad De Schelp heropent haar deuren

Bob van den Berg

Vanaf dinsdag 11 februari 2020 opent zwembad De Schelp in Bergen op Zoom weer haar deuren. De komende dagen starten de zwemlessen, de activiteiten van verenigingen en het vrij zwemmen. Na een ingrijpende renovatie opende het zwembad op 2 september 2019, maar na zes weken sloot het zwembad opnieuw door een storing in een van de technische systemen. Op dit moment staan alle lichten op groen voor de heropening van het zwembad.

Governance
Op 23 januari 2020 voerde de raad een debat over zwembad De Schelp, over het PROOF-rapport en over de governance van het zwembad. Op grond van dit debat nam het college op 28 januari 2020 een besluit voor de voorlopige governancestructuur. 

Voorlopige governancestructuur
Eigenaar vastgoed Wethouder Harijgens
Opdrachtnemer groot onderhoud Wethouder Harijgens
Opdrachtgever Wethouder van der Velden
Opdrachtnemer  Directie Zwembad
Eigenaar BV (100% aandeelhouder) Wethouder Jacobs (coord. wethouder)
Toezicht en veiligheid       Burgemeester Petter
 
Het college richt de definitieve governance van het zwembad in als alle wethoudersposten in het college weer definitief bezet zijn.
 
Risicomanagement
De gemeente stelde samen met de zwembaddirectie een risicomatrix op. In deze matrix staan de risico’s genoemd. Daarbij gebruiken we de formule Risico = kans x effect. Met andere woorden: wat is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident met letsel of schade tot gevolg. 
Door beheersmaatregelen te treffen, beperken we de kans op een incident en/of beperken we de effecten van dit incident.
Op basis van de matrix is gekeken of het zwembad veilig en gezond open kan. Alle onderdelen van de risicomatrix staan nu op groen.
 
Aanpak aandachtspunten
Sinds de tweede sluiting op 13 oktober 2019 zijn er aandachtspunten die nog openstonden uit de renovatie en zaken die voortkwamen uit (oplever)inspecties aangepakt. Er is ook gekeken naar de risico’s die in de risicomatrix staan. 
Deze aanpak spitste zich toe op de volgende onderwerpen:
 
- RVS en bouwconstructie
De directe aanleiding voor de renovatie van het zwembad was de aanwezigheid van niet-resistent RVS in de hoofddraagconstructie. Hierdoor was er sprake van een veiligheidsrisico. Al dit niet-resistente RVS is vervangen.
 • Op 10 oktober is door SGS Intron een aanvullend deskundigenrapport opgesteld over de ophangconstructies en bevestigingsmiddelen die zijn aangebracht in het zwembad. Alle punten uit dat rapport zijn opgelost. Bovendien neemt het zwembad de volgende beheersmaatregelen:
 • Iedere 6 maanden voert de technische dienst van het zwembad een visuele inspectie uit op corrosie van dit niet-resistente RVS
 • Het uitvoeren van de wettelijke inspecties
- Lucht- en waterkwaliteit
 • Uitgebreide onderzoeken naar de lucht- en waterkwaliteit
 • Verder inregelen en afstemmen van de installaties die de lucht- en waterkwaliteit beheren, o.a. aanpassen van de relatieve luchtvochtigheid
 • Bij uitval van de zoutelektrolyse kan nu handmatig de chloorwaarde worden beïnvloed door het toevoegen van chloorgranulaatkorrels
 • De bestaande onderhoudscontracten op termijn aanpassen aan de dan gewenste situatie
- Brandveiligheid 
Uit de oplevercontrole (ver)bouw door de brandweer van eind augustus 2019 stonden nog enkele punten open. Deze punten waren geen beperking voor de opening van 2 september. Op 30 januari 2020 vond de nacontrole plaats. De geconstateerde punten waren opgelost, maar de brandweer constateerde nog twee nieuwe technische punten en twee administratieve punten.
 • Plaatsen van een brandwerende borstel onder een deur in de kelder
 • Het aanpassen van de panieksluitingen op enkele buitendeuren
 • Een brandscheiding op de tekening als niet brandwerend beschouwen omdat deze in de huidige situatie geen meerwaarde heeft
 • Vastleggen van de recent uitgevoerde brandwerende afdichtingen in het logboek
- Legionella
In stilstaand water in de reinwaterkelder (waterbuffer) en in koudwaterleidingen van douches is legionella aangetroffen. Mede hierdoor werd de opening van het zwembad met enkele weken uitgesteld. Om legionellabesmetting tegen te gaan, namen we de volgende maatregelen:
 • De reinwaterkelder is buiten gebruik gesteld. Het water wordt dus niet meer eerst gebufferd, maar stroomt direct in het waterleidingnet van het zwembad. Hierdoor is er geen stilstaand water en dat vermindert de kans op legionellavorming aanzienlijk.
 • De koudwaterleiding van de douches is permanent stromend gemaakt. Hierdoor krijgt het koude water aanzienlijk minder kans om op te warmen.
Op 24 januari werden monsters genomen. Op 31 januari bleek dat het zwembad legionella-vrij was. Voor de zekerheid werd toen nog een monster genomen. Ook uit dit monster blijkt dat het zwembad vrij is van legionella.
 
Opening zwembad
Vanaf dinsdagmorgen 11 februari gaat zwembad De Schelp volledig open. De zwemlessen starten weer en ook de vaste gebruikers kunnen weer gebruikmaken van het zwembad. Het zwembad zet de contracten/abonnementen voort zoals ze waren voor de sluiting, tenzij gebruikers hiervan af willen wijken. 
 
Persconferentie in zwembad De Schelp
Vanmiddag werd in een persconferentie bekendgemaakt dat het zwembad op 11 februari haar deuren weer opent.
V.l.n.r. Boris van der Linden (De Schelp), wethouder Barry Jacobs, projectleider Peter Bogers en gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf