Wet Passend onderwijs

Administrator

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht.

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek is afgeschaft.

Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.

Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

Samenwerken noodzakelijk

Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan.

Om deze samenwerking vorm te geven, zijn samenwerkingsverbanden geformeerd. Voor de scholen op de Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) is er een samenwerkingsverband primair onderwijs Brabantse Wal en een samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs Brabantse Wal. 
In deze samenwerkingsverbanden zijn alle schoolbesturen die scholen hebben in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband passend onderwijs is verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Het samenwerkingsverband krijgt een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en bepalen van onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand. Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het (v)so plaatsvindt en hoe zij ouders informeren.

Contact

  • Het samenwerkingsverband passend onderwijs primair onderwijs Brabantse Wal is bereikbaar via de directeur: mevr. H. Persoon, tel.: 06-18226879 of (0164) 237557, mail: directiepo@swvbrabantsewal.nl
  • Het samenwerkingsverband passend onderwijs voortgezet onderwijs Brabantse Wal is bereikbaar via de directeur: dhr. Z. van Hoffen, tel.: 06-12132979, mail: directievo@swvbrabantsewal.nl
  • Het adres van beide samenwerkingsverband is: Postbus 648, 4600 AP Bergen op Zoom